Gebruiksvoorwaarden

system
24 januari

Gebruiksvoorwaarden

(See here for the English version of this document)

Welkom bij het XR Innovatie Forum (XRIF), een online platform voor kennisverspreiding, discussie en samenwerking op het gebied van innovatie met en gebruik van eXtended Reality (XR), zowel op technisch niveau, als op dagelijks gebruik en ontwikkeling. Op het XRIF kun je delen, zoeken, vinden en verbinden. Het biedt developers, ondersteuners, onderzoekers, onderwijzers en geïnteresseerden één centrale plek om kennis te delen met beroepsgenoten, alsmede de gehele SURF community. Het XRIF wordt ter beschikking gesteld door SURF B.V.

Als bezoeker van het XRIF kun je informatie vinden over eXtended Reality technologie, projecten, gebruiksresultaten, betrokken partijen en developers/ondersteuners/onderwijzers/onderzoekers. Je kunt contact leggen met gebruikers van het XRIF en informatie delen via sociale media of andere websites. Als ingelogde gebruiker van het XRIF kun je nog meer mogelijkheden benutten van het platform, zoals het plaatsen van nieuwe posts, het reageren op posts en/of reacties van anderen of het volgen van updates of posts.

Je kunt inloggen via SURFconext en daarmee je eigen bijdrages aan het XRIF beheren. Bovendien kun je reageren op de berichten van andere gebruikers, uitdragen van je eigen projecten, resultaten en expertise, zoeken naar onderwerpen of resultaten van anderen, of samenwerkingspartners zoeken.

Neem een kijkje op het platform als bezoeker of log in als gebruiker en ontdek hoe het XR Innovatie Forum jou kan helpen bij het verspreiden en opdoen van kennis en het opbouwen van waardevolle connecties op het gebied eXtended Reality innovatie.

In deze gebruiksvoorwaarden vind je de gedragsregels voor het XRIF en daarnaast vind je de rechten en plichten die gelden bij het gebruik van het XRIF.

1. Definities

1.1. In deze Gebruiksvoorwaarden wordt een aantal definities gehanteerd. Definities worden met hoofdletter geschreven.

2. Rechten en plichten van de Gebruiker

2.1. Een Gebruiker heeft standaard de volgende gebruiksrechten op het XRIF: persoonlijke Profielinformatie aanpassen, verrijken, aanpassen van zichtbaarheid van de eigen Profielinformatie, het plaatsen van nieuwe Posts of het plaatsen van Reacties, volgen en ontvolgen van Topics, overzicht krijgen en beheren van notificaties, gevolgde en favoriete Topics, aanpassen van voorkeuren.

2.2. De Gebruiker houdt zich aan de deze Gebruiksvoorwaarden.

2.3. De Gebruiker gebruikt het XRIF in overeenstemming met onderhavige gebruiksvoorwaarden, met specifieke verwijzing naar artikel 3 Misbruik.

2.4. Het account en het Profiel van Gebruiker op het XRIF is strikt persoonlijk. Het is de Gebruiker niet toegestaan zijn account en/of Profiel en daaruit voortvloeiende toegang aan een derde over te dragen of in gebruik te geven.

2.5. De Gebruiker plaatst geen bijzondere persoonsgegevens (in de AVG definitie), bijvoorbeeld over iemands gezondheid, ras of seksuele voorkeur, op het XRIF.

3. Misbruik

3.1. Onder misbruik wordt verstaan – maar is hiertoe niet beperkt – het gebruiken van het XRIF op een wijze waarvoor het platform niet bedoeld is. Onder misbruik valt in ieder geval:

3.2. Het is verboden het XRIF te gebruiken op een van de hierboven genoemde vormen van Misbruik of op een andere wijze die niet in overeenstemming is met de maatschappelijke normen en waarden.

4. Gevolgen Misbruik

4.1. Posts, Reacties en/of Topics die niet voldoen aan de maatschappelijk geaccepteerde normen en waarden of wanneer sprake is van in artikel 3 genoemde gevallen, kunnen door SURF worden verwijderd.

4.2. SURF informeert de Gebruiker bij Misbruik.

4.3. Indien SURF een reden heeft om aan te nemen dat door bepaalde informatie of communicatie van Gebruiker inbreuk wordt gemaakt of dreigt te worden gemaakt op regels of verplichtingen als in deze Gebruikersvoorwaarden beschreven, is de Gebruiker verplicht in overleg met SURF de bedoelde inbreuk zo snel mogelijk te beëindigen en voor de toekomst te voorkomen.

4.4. SURF behoudt zich het recht voor om een Gebruiker zonder opgaaf van reden (onmiddellijk) te blokkeren op het XRIF.

4.5. SURF heeft tevens het recht overige maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn om SURF, Gebruikers en/of derden tegen schade, hinder of inbreuken op rechten te beschermen.

5. Aansprakelijkheid

5.1. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het eigen handelen omtrent het plaatsen van Posts en/of Reacties op het XRIF.

5.2. SURF aanvaardt geen aansprakelijkheid van derden voortvloeiend uit het niet-nakomen van de Gebruiksvoorwaarden of het plaatsen van Posts en/of Reacties op het XRIF door Gebruiker.

6. Intellectuele eigendomsrechten

6.1. Indien er rechten van derden op een werk rusten dan dient de Gebruiker ervoor te zorgen dat hij toestemming heeft om het werk op het XRIF te plaatsen. Voor zover er een open access licentie aan het betreffende werk van (een) derde(n) verbonden is, zal Gebruiker de betreffende open access licentievoorwaarden behorende bij dit werk (op het XRIF) vermelden.

7. Looptijd het XRIF

7.1. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan het ter beschikking stellen van het XRIF inclusief de daarop geplaatste Posts en/of Reacties voor wat betreft looptijd of duur van het XRIF.

8. Privacy- en cookiebeleid

8.1. Lees via deze link hoe het XRIF met je privacy omgaat (privacyverklaring).

8.2. Lees via deze link hoe het XRIF met cookies omgaat (cookieverklaring).

9. Toepasselijk recht

9.1. Op deze Gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing en de bevoegde rechter is de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

10. Wijzigen van de Gebruiksvoorwaarden

10.1. SURF behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden alsmede het privacy- en cookiebeleid aan te passen.

10.2. XRIF adviseert dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

11. Vragen, suggesties?

11.1. Contact kan worden opgenomen via xr@surf.nl.


Deze gebruiksvoorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 1 februari 2024


Samen aanjagen van vernieuwing
Huisregels Veelgestelde vragen Cookies Privacy Gebruiksvoorwaarden
© 2024 SURF